Incubatorul de Afaceri din Nisporeni

Incubatorul de Afaceri din Nisporeni(IAN) este o entitate non-profit, non-guvernamentală, înregistrată la data de 30.07.2014, creată de Consiliul Raional Nisporeni, prin decizia nr. 6.21 din 19.09.2013.

Incubatorul de Afaceri din Nisporeni a fost creat în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale„ finanțat de UEşiimplementat de Organizaţia de Dezvoltare a SectoruluiÎntreprinderilorMicişiMijlocii (ODIMM), înconcordanță cu prioritățile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităților mediului de afaceri, în deosebi în zonele rurale.

Conceptul şi principiile de operare a IAN se bazează pe susţinerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate. Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o perioadă determinată de timp.

În acest interval, firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, suport consultativ şi servicii de consultanţă, precum şi de susţinere financiară în termeni de plăţi limitate pentru utilităţi, internet, chirie, împrumuturi financiare fără dobîndă etc.

Astfel, alături de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, IAN organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Toate aceste activităţi au rolul de a susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită părăsirea Incubatorului şi funcţionarea pe cont propriu, cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial.

MisiuneaIAN constăîncreareşidezvoltareaeconomicăregionalăprinstimulareaspirituluiantreprenorialșiaimplementăriiinovațiilor. IAN oferăposibilitateaoamenilorșiîntreprinderilor din regiunesă-șirealizezeîntregullor potential faptcecontribuie la creștereaproductivitățiișicompetitivitățiieconomiei din regiune.

Sarcinileprincipale ale Incubatorului de afacerisunt:

·         Generareanoilorîntreprinderimicidurabileşi de succes;

·         Acordareasuportului IMM-urilorînfaza de iniţiereşidezvoltare a afacerii;

·         Facilitareaaccesului IMM-urilor la informaţiişiconsultanţăantreprenorială;

·         Dezvoltareaabilităţilorşiculturiiantreprenoriale a IMM-urilor;

·         Crearea de noilocuri de muncăşireducerearateişomajuluiînregiune;

·         Interacţiuneacuinstituţiilesimilare din alte state, organizaţiilecomercialeşinecomercialeinternaţionaleîndomeniulsusţineriişidezvoltăriisectorului IMM-urilorinclusivînscopulobţineriiasistenţeitehniceşiatrageriiresurselorfinanciarepentrudezvoltareasectorului dat.

Deschidereaoficială a IAN a avutloc la 19noiembrie 2014 cu participareamaimultorreprezentanţioficiali din Republica Moldova şi de pestehotare.

Condiţiile de activitate a rezidenţilorînIAN: AchitareaplăţiipentruînchiriereaspaţiuluiIAN: 15.00 lei per mp – I an de activitate, adică 30% din preţul de piaţă; 50% - pentru al 2 an de activitate (25 lei); 70% - pentru al 3 an de activitate (35.00 lei ).

Achitareaserviciilorcomunale are locînfelulurmător:

·         Consumul de energieelectricăesteachitat integral de cătrerezidenţi, conform datelorcontoarelorelectrice;

·         Consumul de apăşicanalizareesterepartizat, conform contoarelorşiachitat de cătrerezidenţi;

·         Costulpentruîncălzireesterepartizat conform suprafeţeiîncălzite a rezidentului;

·         IANacoperăcostulserviciul de internet WiFi;

·         IANsuportăcheltuielilepentruservicii de curăţenieînlocurilecomuneşi de pază.

Suprafaţainterioarătotală a sediuluiIANeste de 2100 m2, dintre care:

·         suprafaţaîncăperilor utile care esteoferităpentruînchiriererezidenţilorincubatoruluieste de 1218 m2 (58%)

·         pentrurealizareaactivităţilor de prestare a serviciilorşi de producere, 503.3 m2 (40%) din care: 395,3 m2 (32%) - suntspaţiicomuneşi 108,0m2 (8%) - spaţii administrative IAN.

Succesulsurvineînurmamunciigreleși a pasiunii, cu timpul. Dacămunceștifoarte, foartemult o bunăperioadă de vreme, vei fi rasplătit

Lista rezidenţilor la Incubatorul de Afaceri din Nisporeni

 • ÎI „PostolachiEcaterina”  Produceremăști
 • SRL UPCON                 Serviciiproiectareși design interior
 • SRL CrisAlexTur           Serviciiturism
 • Î.I. VitteSerghei             Agenţieimobiliară
 • Gorea Lidia                   Salon de frumusețe
 • SRL Tavisma                 Servicii de reparațieșiinstalareaechipamentului fiscal, supraveghere video și audio.
 • Î.I.CarchilanIonuț           Printaretablouripepînză, producerealumînarilor handmade șipersonalizate.
 • Î.I. Poparcea Elena         Consultanțăînafaceri
 • Pușcașu Tamara              Salon de masaj
 • UliniciAlexandru            Centru de limbistrăineșibirou de traduceri
 • Ulinici Nina                   Centru de limbistrăineșibirou de traduceri
 • Î.I. Mitrofan Romeo       Reparațiaarticolelor din metaleprețioase
 • SRL Alexplus                Ambalareaproduseloralimentare
 • SRL Ianvas                    Serviciisupraveghere video
 • SRL Ovile Plus              Servicii in agricultura
 • II Popa Andrei               Serviciiconfectionaretermopaneșijaluzele, taiereșidecoraresticlă
 • SRL Gheorghe Timbur    Producerepița
 • II Caragia Maria             Serviciipublicitate
 • SRL NisvinexGrup         Serviciicontabile
 • SRL EurofructGrup        Serviciicontabile
 • SRL Nichigela               Serviciijuridice
 • II StefanelLuncasu          Serviciielectromecanice
 • SRL Euroactiv               Vinzari on line
 • CiochinaTeodor              MasajKinetoterapeutic
 • Grigoriță Natalia                        Serviciimedicale
 • SRL Energplan              Serviciiproiectareșiefieciențaenergetică
 • SRL DG Expert Tehnolog           Servicii IT
 • SRL Prime Med             Serviciistomatologice
 • Î.I. Timbur Irina                        Producereaarticolelor de îmbracaminte

 

"Secretulînafaceriestesăștiicevace nu maiștienimeni."

AristotelOnassis

 

Contacte IA din Nisporeni:

str.Chisinaului, 6, or. Nisporeni,
MD-6401, Republica Moldova
Tel:+(373 264) 68002;
Manager: Lazăr Vitalie
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Visit www.betroll.co.uk the best bookies